.Net Core 2.0 có những thành phần nào?

.NET Core có 2 thành phần chính là: the runtime CoreCLR và base-class libraries CoreFX.

Thien Tech

.NET Core có 2 thành phần chính là: the runtime CoreCLR và base-class libraries CoreFX.  

1. CoreFX 
CoreFX là tên của bộ thư viện .NET Core. Nó chứa tất cả các thư viện bắt đầu bằng Microsoft. * ,hoặc System. * 
Và chứa các collections, I/O, xử lý chuỗi, reflection, security và nhiều tính năng khác.
CoreFX là runtime agnostic(thời gian chạy nhanh tối đa) và có thể chạy trên bất kỳ nền tảng nào.

2. CoreCLR
CoreCLR cung cấp 1 môi trường chạy runtime cho các ứng dụng .NET và quản lý chu kỳ sống của các ứng dụng. Nó thực hiện các hoạt động khác nhau khi chương trình đang chạy
Các hoạt động như cấp phát bộ nhớ(memory allocation), xứ lý rác (garbage collection), exception handling, an toàn type safety, quản lý các luồng tiến trình (thread management) và bảo mật đó 
là 1 phần nhiệm của CoreCLR.

Như thế nào là: MSIL, CLI, CTS, and CLS
Khi chúng ta build 1 project, mã code sẽ được compile sang ngôn ngữ trung gian (IL-Intermediate Language hay còn gọi là Microsoft Intermediate Language (MSIL))
MSIL tương thích với ngôn ngữ chung (Common Language Infrastructure (CLI): Là một ngôn ngữ tiêu chuẩn chung phổ biến cho hệ thống hay còn gọi là Common Type System (CTS) and Common Language Specification (CLS)).
Common Type System (CTS) cung cấp 1 kiểu ngôn ngữ chung và biên dịch tất cả các ngôn ngữ thành các dữ liệu tuân thủ. CTS chuẩn hóa tất cả các kiểu dữ liệu của .NET thành kiểu dữ liệu chung.

 

 

 


 

Related Posts